January 16, 2021, Saturday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np
रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

(Rs. 27000)

रुद्रभिषेक, पुराभोग, सवालाख बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

Checkout

<h4>payment</h4>