January 16, 2021, Saturday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np
लगुरुद्रभिषेक, पुराभोग, हवन, सवालाख, बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

लगुरुद्रभिषेक, पुराभोग, हवन, सवालाख, बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

(Rs. 56000)

लगुरुद्रभिषेक, पुराभोग, हवन, सवालाख, बत्ती द्वारा आरती र पन्चामृत पुजा

Checkout

<h4>payment</h4>