मसलन्द सामान तथा विशेषपूजाको लागी प्रयोग गरिने झोलाहरुको दर–रेट पेश गर्ने सूचना

सूचना नं.–०१ (प.म.तथा गु.व्य.महाशाखा) २०७२।१२।१०

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पशुपति मन्दिर तथा गुठी व्यवस्थापन महाशाखालाई आवश्यक पर्ने मसलन्द सामान तथा विशेषपूजाको लागी प्रयोग गरिने झोलाहरुको दर–रेट पेश गर्ने बारेको
सूचना
(कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस भएको मिति २०७२।१२।१०)

यस पशुपति मन्दिर तथा गुठी व्यवस्थापन महाशाखालाई आवश्यक पर्ने तपसिल बमोजिमका मसलन्द सामान तथा विशेषपूजाको लागि प्रयोग गरिने नमुना अनुसारको झोला आपूर्तिको लागि मति २०७२।११।५ र मिति २०७२।११।२२ को निर्णयानुसार ईच्छुक इजाजतपत्र फर्मले फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, कर दर्ताको प्रमाणपत्र र आ.व. २०७१÷०७२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित महाशाखाको खरिद शाखाबाट दर–रेट फारम प्राप्त गरी यो सूचना टाँस भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्रमा कार्यालय समयमा के कति दर–रेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ, दर–रेट फारम भरी खामबन्दि गरी पेश गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

तपसिल ः
१) मसलन्दका सामानहरु आपूर्ति ,
२) विशेषपूजाको लागि आवश्यक पर्ने झोला ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति मन्दिर तथा गुठी व्यवस्थापन महाशाखा ।
फोन नं. ४४७८००९