पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हरितालिका (तीज) –२०७२ पर्वका लागि क्याटरिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

(गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित मिति २०७२/५/२८ गते सोमबार)

यस बर्षको हरितालिका (तीज) पर्वमा पावन पशुपति क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई खाना खुवाउनु पर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त क्याटरिङ्ग सेवा ईच्छुक व्यवसायीहरुले देहायको शर्तमा रही दररेट पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१. व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र, मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, आ.व. २०७०/२०७१ को कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्रको छायाँप्रति पेश गर्नुपर्नेछ ।
२. दरभाउपत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयबाट रू. ३००।– (पछि फिर्ता नहुनेगरी) तिरी खरिद गर्न सकिनेछ ।
३. दरभाउपत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा मिति २०७२।५।२८ गते सोमबार कार्यालय समय (बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजे) भित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
४. दरभाउपत्र मिति २०७२।५।२८ गते साँझ ५ः१५ बजे कोषको कार्यालयमा खोलिनेछ । दरभाउपत्र खोल्दा सम्भव भएसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ । दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा समेत दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
५. दरभाउपत्रदाताले जमानत वापतको रू. १७०००।– (सत्रह हजार) रकम कोषको धरौटी खाता नं. ००३२–१०–००७७७४५ मा नगद जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कोषको नाममा जारी गरेको कम्तिमा (७५ पचहत्तर) दिन म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टी समावेश गर्नु पर्नेछ ।
६. प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम कारण नजनाइकन आंशिक वा पूर्ण रुपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सुरक्षित रहनेछ ।
७. थप विवरण सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र यस सम्बन्धी थप बुझ्नु परेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खरिद एकाईमा सम्पर्क राख्न समेत सूचित गरिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
देवउद्यान, गौशाला काठमाडौं
सम्पर्क फोन नं. ४४७०३४०
फ्याक्स नं. ४४७२९६२