वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन अगाडिको १० (दश) वटा पसल कवल ठेक्कामा संचालन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
देवउद्यान, गौशाला, काठमाडौं ।

वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन अगाडिको १० (दश) वटा पसल कवल ठेक्कामा संचालन गर्ने सम्बन्धी
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
(प्रथम पटक गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित मिति:- २०७२।४।१२ गते मङ्गलबार))

यस कोषको वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन ठेक्कामा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही मु.अ.क. (भ्याट) मा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाहरुलाई सिलबन्दी बोलपत्र फारम दर्ता गर्न सूचित गरिएको छ ।

ठेक्काका शर्तहरु:
१. इजाजत प्राप्त फर्म/संस्था वा व्यक्तिहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मिति ३० (तीस) औं दिन अर्थात् मिति २०७२।५।९ गते बुधबारका दिन कार्यालय समय भित्र फारम दस्तुर वापत (पछि फिर्ता नहुने गरी) रू. १०००।– (एक हजार) बुझाई बोलपत्र फारम कोषको कार्यालयबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
२. बोलपत्रदाताले सिलबन्दी बोलपत्र फारम मिति २०७२।५।१० गते विहिबारका दिन दिवा १२:०० बजेभित्र कोषको कार्यालय देवउद्यान (गौशाला) वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । बोलपत्र फारम तोकिएको म्याद भित्र सडक विभागको ईपोर्टल http:www.dor.gov.np बाट डाउनलोड गरी पिडीएफ फम्र्याट (*.pdf Format) मा विद्युतीय माध्यमबाट समेत भरी नियमानुसार दाखिला गर्न सकिने छ र सोही दिनको २:० बजे सिलबन्दी बोलपत्र फारम बोलपत्रदाताहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । सम्बन्धित फर्म (प्रोपराइटर)÷संस्था वा निजका प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
३. बोलपत्र फारम साथ फर्म÷संस्था वा सम्बन्धित कामको व्यवसाय गर्न पाउने गरी दर्ता भएका व्यक्तिहरुले आङ्खनो व्यवसाय दर्ताको प्रमाण–पत्र (इजाजत नविकरण भएको), आ.व. २०७०/०७१ को कर चुक्ताको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनु पर्नेछ ।
४. बोलपत्रदाताले आफूले कवुल गरेको कूल रकमको २.५% (साढे दुई प्रतिशत) को हिसावले हुन आउने रकम कोषको धरौटी खाता नं. ००३२–१०–००७७७४५ मा नगद जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले यस कोषका नाममा जारी गरेको कम्तिमा ४ महिना म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टी समावेश गर्नु पर्नेछ ।
५. बोलपत्र फारममा भाडा दर लेख्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा स्पष्टसँग लेख्नु पर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनेछ ।
६. बोलपत्र बुझाउने र खोल्ने दिन बिदा परेमा सो को भोलिपल्ट (कार्यालय खुलेपछि) बुझाउन र खोल्न सकिनेछ ।
७. न्यूनतम मासिक भाडा प्रति कवल रू.१०,०००।– (अक्षरेपी दश हजार) तोकिएको छ ।
८. आफुले कवुल गरेको बोलपत्र फारम स्वीकृत भएमा एक बर्षको भाडा बराबरको रकम धरौटीको रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
९. प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर (सेवा शुल्क, मु.अ.क., आयकर तथा वहालकर) संचालक स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ साथै सेवा संचालन गरे वापत अन्य कुनै निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व÷कर आदि संचालक स्वयंले तिर्नु पर्नेछ ।
१०. रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
११. बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बोलपत्र फारममा उल्लेखित शर्त बमोजिम हुनेछ ।
१२. प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्र फारम कारण नजनाइकन आंशिक वा पूर्ण रुपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सुरक्षित रहनेछ ।
१३. यस सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी आवश्यक परेमा प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
१४. बोलपत्र फारममा उल्लेखित शर्तको अधिनमा मात्र पसल संचालन गर्न पाइनेछ ।
१५. पसल नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा देहाय अनुसारको मात्र व्यापार व्यवसाय गर्न पाइनेछ :-
(क) पसल नं. १ र ७ संस्कारजन्य पूजा सामग्रीहरु (वेलपत्र, फूल, धुपबत्ति, टिका सिन्दुर, अविर, केशरी, लत्ताकपडा आदि) — २ (दुई) वटा पसल ।
(ख) पसल नं. २ मिठाईजन्य पसल — १ (एक) वटा पसल ।
(ग) पसल नं. ३ र ४ सोभिनियर/उपहारजन्य सामाग्रीहरु (रूद्राक्षमाला, फूलमाला, भाडाकुडा, भगवान्का फोटो आदि) — २ (दुई) वटा पसल ।
(घ) पसल नं. ५ दुग्ध तथा दुग्धजन्य सामाग्रीहरु (डेरी प्रोडक्ट) — १ (एक) वटा पसल ।
(ङ) पसल नं. ६ फूलमालासँग सम्बन्धित — १ (एक) वटा पसल
(च) पसल नं. ८ र ९ फलफूल एवं जुस पसल — २ (दुई) वटा पसल ।
(छ) पसल नं. १० खाद्य सामाग्री एवं ग्रोसरीका सामानहरु — १ (एक) वटा पसल ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष
देवउद्यान, गौशाला
फोन नं. ४४७१८२८, ४४७०५७४÷७५
फ्याक्स नं. ४४७२९६२
ईमेल :info@pashupati.org.np
वेभ:www.pashupati.org.np