कोषलाई आवश्यक पर्ने सामान तथा औषधि आपूर्तिका लागि दर,रेट पेश गर्ने बारेको सूचना

कोषलाई आवश्यक पर्ने सामान तथा औषधि आपूर्तिका लागि दर,रेट पेश गर्ने बारेको सूचना
(कार्यालयको सूचनापाटीमा सूचना टांस भएको मिति २०७२।४।२६ गते)


कोषलाई आवश्यक पर्ने तपसिल बमोजिमका सामान तथा औषधिहरु आपूर्तिका लागि मिति २०७२।४।२५ को निर्णयानुसार इच्छुक इजाजत पत्र फर्मले फर्मदर्ताको प्रमाणपत्र, कर दर्ताको प्रमाणपत्र र आ. व.०७०।०७१ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित प्रशासन शाखाको खरिद इकाईबाट दर,रेट फाराम प्राप्त गरी सूचना टांस भएको मितिले ३(तीन) दिनभित्र कार्यालय समयमा के कति दर,रेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ दर,रेट फाराम भरी खाम वन्दी गरी पेश गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।
तपसिल :
१. मसलन्दका सामान आपूर्ति ।
२. मृगका लागि औषधि आपूर्ति ।


पशुपति क्षेत्र विकास कोष
देवउद्यान, गौशाला
फोनं. ४४७०५७५