पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्गतर्गतको पसल कवल भाडामा संचालन गर्न दिने सम्बन्धी

पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्गतर्गतको पसल कवल भाडामा संचालन गर्न दिने सम्बन्धी
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति ः२०७२।५।१ गते मङ्गलवार)

पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको का.म.पा.–७, चावहिल लामपोखरीस्थित लायन्स क्लव भवनको भुई तलामा रहेकोे ५ (पाँच) वटा पसल कवल भाडामा संचालन गर्न दिनु पर्ने भएकोले हाललाई ५ (पाँच) बर्षका लागि देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही सम्बन्धित कामको व्यवसाय गर्न पाउने गरी कर कार्यालयमा दर्ता भएका फर्म वा व्यक्तिहरुबाट बोलपत्र फारममा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रही बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

भाडाका शर्तहरु ः
१. इजाजत प्राप्त फर्म÷संस्था वा व्यक्तिहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मिति ३० (तीस) औं दिन अर्थात् मिति २०७२।५।३० गते बुधवारका दिन कार्यालय समयभित्र फारम दस्तुरवापत (पछि फिर्ता नहुने गरी) रू. १,०००।– (एक हजार) बुझाई बोलपत्र फारम कोषको कार्यालयबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
२. बोलपत्रदाताले सिलबन्दी बोलपत्र फारम मिति २०७२।५।३१ गते विहिबारका दिन दिवा १२ः०० बजेभित्र कोषको कार्यालय देवउद्यान (गौशाला) वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । बोलपत्र फारम तोकिएको म्याद भित्र सडक विभागको ईपोर्टल जततउस्धधध।मयच।नयख।लउ बाट डाउनलोड गरी पिडीएफ फम्र्याट (८।उमा ँयचmबत) मा विद्युतीय माध्यमबाट समेत भरी नियमानुसार दाखिला गर्न सकिनेछ र सोही दिनको २ः०० बजे सिलबन्दी बोलपत्र फारम बोलपत्रदाताहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । सम्बन्धित फर्म (प्रोपराइटर)÷संस्था वा निजका प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
३. बोलपत्र फारम साथ फर्म÷संस्था वा सम्बन्धित कामको व्यवसाय गर्न पाउने गरी दर्ता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यवसाय दर्ताको प्रमाण–पत्र, आ.व. २०७०÷०७१ को कर चुक्ताको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (इजाजत नविकरण भएको) संलग्न हुनु पर्नेछ ।
४. बोलपत्रदाताले आफूले कवुल गरेको कूल रकमको २.५% (साढे दुई प्रतिशत) को हिसावले हुन आउने रकम कोषको धरौटी खाता नं. ००३२–१०–००७७७४५ मा नगद जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले यस कोषका नाममा जारी गरेको कम्तिमा ४ महिना म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टी समावेश गर्नु पर्नेछ ।
५. बोलपत्र फारममा भाडा दर लेख्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा स्पष्टसँग लेख्नु पर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनेछ ।
६. बोलपत्र बुझाउने र खोल्ने दिन बिदा परेमा सो को भोलिपल्ट (कार्यालय खुलेपछि) बुझाउन र खोल्न सकिनेछ ।
७. न्यूनतम मासिक भाडा प्रति कवल रू. १०,०००।– (अक्षरेपी दश हजार) तोकिएको छ ।
८. आफुले कवुल गरेको बोलपत्र फारम स्वीकृत भएमा एक बर्षको भाडा बराबरको रकम धरौटीको रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
९. प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर (सेवा शुल्क, मु.अ.क., आयकर तथा वहालकर) संचालक स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ साथै सेवा संचालन गरे वापत अन्य कुनै निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व÷कर आदि संचालक स्वयंले तिर्नु पर्नेछ ।
१०. रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
११. बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बोलपत्र शर्त बमोजिम हुनेछ ।
१२. नेपाल सरकारको प्रचलित कानून एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत मापदण्डले निषेध÷प्रतिबन्ध गरेका बस्तुहरुको व्यापार व्यवसाय÷बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।
१३. प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्र फारम कारण नजनाइकन आंशिक वा पूर्ण रुपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सुरक्षित रहनेछ ।
१४. पसल कवल एकमुष्ट र छुट्टा–छुट्टै पनि लिने गरी बोलपत्र फारम भर्न सकिनेछ ।
१५. छुट्टा–छुट्टै लिनेले पसल कवललाई दक्षिण तर्फबाट १, २, ३, ४, र ५ मानी कति नं. को कवल लिने र कति रकममा कवुल गर्ने हो ? स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।
१६. यस सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी आवश्यक परेमा प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।


पशुपति क्षेत्र विकास कोष
देवउद्यान, गौशाला
फोन नं. ४४७१८२८, ४४७०५७४÷७५
फ्याक्स नं. ४४७२९६२