विशेष पूजाको सूची

मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली २०६८ को नियम ८ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित
विशेष पूजाको सूची
क. विल्वार्पण
ख. वेलपत्र एवम् दूग्धार्पण
ग. पञ्चामृत पूजा
घ. बालभोगसहित पञ्चामृत पूजा
ङ. रुद्री र बालभोगसहित पञ्चामृत पूजा
च. लघुरुद्री र पञ्चामृत पूजा
छ. लघुरुद्री लगतभोगसहित पञ्चामृत पूजा
ज. लुघुरुद्री लगतभोग र विशेष दूग्ध स्नानसहित पञ्चामृत पूजा
झ. लघुरुद्री पूराभोगसहित पञ्चामृत पूजा
ञ. लघुरुद्री पूराभोग सवालाख बत्तीसहित पञ्चामृत पूजा
ट. लघुरुद्री, सवालाख बत्ती, दृष्टिसहितको पूराभोग समेत पञ्चामृत पूजा
ठ. लघुरुद्री, सवालाख बत्ती, हवन र दृष्टिसहितको पूराभाग समेत पञ्चामृत पूजा
ड. एक दिवसीय महारुद्री
ढ. एकादश दिवसीय महारुद्री
ण. एकादश दिवसीय अतिरुद्री