September 26, 2020, Saturday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np

सरसफाईका सामान आपूर्ति कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

देवउद्यान,गौशाला

(गोरखापत्र दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।३।२९)

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को लागि यस कोषलाई आवश्यक पर्ने सर–सफाईको सामानहरु बोलपत्रपत्रद्धारा आपूर्ति गर्नु पर्ने हुँदा इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा निर्माता कम्पनीका अधिकृत प्रतिनिधि वा विक्रेताहरुबाट के कति दरमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण व्यहोरा खोली बोलपत्र फाराममा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएको छ ।

बोलपत्र सम्बन्धी शर्तहरु

१) बोलपत्र फाराम फर्म ,संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता सहितको स्थायी लेखा नम्वर दर्ता प्रमाणपत्र, आ.व. ०७०/०७१ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको छायाँ प्रति राखी तपसिल बमोजिमको वोलपत्र दस्तुर वुझाई तपसिलमा तोकिएका स्थानवाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

२) बोलपत्रदाताले फाराम साथ सि.नं.१ मा उल्लेखित प्रमाणित कागजातहरुको अतिरिक्त खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नवाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आपूले सजाय नपाएको भनि लिखित रुपमा गरेको घोषणापत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।

३) बोलपत्रसाथ कोषको धरौटी खाता ने.वै.लि. डिल्लीवजारस्थित व.हि.नं. ७७७४५ मा धरौटी जम्मा गरेको बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कोषको नाममा जारी गरेको तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्र जमानत वापतको रकम (कम्तिमा १२० दिन म्याद भएका) वैंक जमानीपत्र (वीडवण्ड) समावेश गर्नु पर्नेछ ।

४) दर्ता हुन आएका शिलवन्दी बोलपत्र फारामहरु यस कोषमा बोलपत्रहरु वा निजहरुको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि बोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन । फाराम खरिद गर्ने तथा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा उक्त कार्यहरु बिदाको लगत्तै पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा हुनेछन् ।

५) विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दर्ता गर्न चाहने फर्मले तोकिएको उल्लेखित म्यादभित्र सडक बिभागको इपिोर्टल http:www.dor.gov.np बाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात डाउनलोड गरी उक्त बोलपत्रमा उल्लेख भए अनुसारका कागजात तयार गरी पिडिएफ (*.pdf format) फम्र्याटमा विद्युतीय माध्यम मार्फत भरी दाखिला गर्न सकिनेछ । त्यसको हार्डकपी सहित सम्पूर्ण कागजात नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गराई बोलपत्र खोल्ने दिनको तेस्रो दिनभित्र कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

६) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य शर्तहरु फाराममा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

७) सो सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवँ अन्य प्रचलित कानून अनुसार हुनेछ ।

८) अन्य थप केही कुराहरु वुझनु परेमा कोषको प्रशासन महाशाखामा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिनेछ ।

विवरण:– सरसफाईका सामान आपूर्ति कार्य

बोलपत्र संकेत नं.:– प्रशासन–०६/ ०७१/०७२ Padt/Admin/T6/071/072

फाराम दस्तुर :– रु. १०००।–(एक हजार)

जमानत वापतको रकम :– रु. ७७,०००।–

बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान :– इच्छ्ुक इजाजत प्राप्त फर्महरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २९ औं दिनको १२ः०० बजे भित्र कोषको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति :– सूचना प्रकाशित मिति देखि ३० (तीस) औं दिनको १२ः०० बजे भित्र ।

बोलपत्र खोलिने मिति :– सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिनको १ः०० बजे ।